Тус байгууллага нь 410 албан хаагчтайгаар төрийн үйлчилгээг иргэн, хуулийн этгээдэд хүргэн ажиллаж байна.

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 2020 оны 100 тоот тушаал

Албан хаагчийн 2022 оны ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх үнэлгээний баг ажиллуулах тухай

Албан хаагчийн 2021 оны ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх үнэлгээний баг ажиллуулах тухай

Хавсралт №1. Стратеги болон гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах аргачлал

Хавсралт №2. Стратеги төлөвлөгөөний загвар

Хавсралт №3. Стратеги төлөвлөгөөний хавсралтын загвар

Хавсралт №4. Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний загвар

Хавсралт №5. Байгууллагын зохион байгуулалтын нэгжийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний загвар

Хавсралт №6. Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний загвар

Хавсралт №7. Стратеги болон гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтийг тайлагнах, үнэлэх аргачлал

Хавсралт №8. Стратеги төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн тайлангийн загвар

Хавсралт №9. Стратеги төлөвлөгөөний хавсралтын гүйцэтгэлийн тайлангийн загвар

Хавсралт №10. Байгууллагын гүйцэтгэлийн тайлангийн загвар

Хавсралт №11. Байгууллагын зохион байгуулалтын нэгжийн гүйцэтгэлийн тайлангийн загвар /Улирал/

Хавсралт №12. Байгууллагын зохион байгуулалтын нэгжийн гүйцэтгэлийн тайлангийн загвар /Хагас, бүтэн жил/

Хавсралт №13. ТЖАХ-ийн сарын ажлын гүйцэтгэлийн тайлангийн загвар

Хавсралт №14. ТЖАХ-ийн улирлын гүйцэтгэлийн тайлангийн загвар

Хавсралт №15. ТЖАХ-ийн жилийн эцсийн гүйцэтгэлийн тайлангийн загвар

Хавсралт №16. ТЖАХ-ийн ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх үнэлгээний хуудас

Ёс зүйн зөвлөл

Хүний нөөцийн нийлүүлэлтийн талаар авч хэрэгжүүлэх үзэл баримтлал:

Тус газар нь Монгол Улсын Төрийн албаны тухай, Төсвийн тухай, Хөдөлмөрийн тухай, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулиудын хүрээнд хүний нөөцийн нийлүүлэлтийн талаар 2017-2020 онд дараахь зарчмыг баримталж ажиллана.
Үүнд:

Их дээд сургууль, харьяа агентлаг, байгууллага, болоод төрийн бусад байгууллага, хувийн хэвшилд ажиллаж буй чадварлаг хүний нөөцийг тэргүүн ээлжинд авч ажиллуулах

Гадаадад их, дээд сургууль төгссөн буюу мэргэжил дээшлүүлсэн, магистр ба түүнээс дээш эрдмийн зэрэг цол хамгаалсан хүнийг тэргүүн ээлжинд авч ажиллуулах

Гадаад хэлний ярианы болон бичгийн сайн чадвартай хүнийг тэргүүн ээлжинд авч ажиллуулах 

Тухайн мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан, туршлагатай хүнийг тэргүүн ээлжинд авч ажиллуулах

Газар, түүний нэгж доторх жендэрийн харьцааг тэнцүү буюу ойролцоо байлгахыг эрмэлзэх

Боломжтой бол сул орон тоонд заавал ажилтан авахгүйгээр төсөв, хөрөнгө хэмнэх, хэмнэсэн төсвийг бусад ажилтнаа урамшуулах, цалинг нь нэмэхэд зарцуулах

 • Төрийн үйлчилгээний албан тушаалд сул орон тоо гарсан тохиолдолд хүний нөөцийн асуудал эрхэлсэн албан тушаалтан ажилд орохоор өргөдөл хүсэлтээ гаргасан бөгөөд хүний нөөцийн бүртгэлд байгаа хүмүүсээс судалж, дүгнэлт гарган төрийн үйлчилгээний албан тушаалын сул орон тоо гарсан нэгжийн удирдлагад танилцуулж саналыг нь авна.
 • Холбогдох нэгж, албан тушаалтны дүгнэлт саналыг харгалзан томилох эрх бүхий албан тушаалтан ажилд авч ажиллуулах асуудлыг шийдвэрлэнэ.
 • Төрийн үйлчилгээний албан тушаалд ажиллах иргэнд тухайн ажлын байр, гүйцэтгэх ажил, албан тушаалын цалингийн хэмжээ,хөдөлмөрийн нөхцөл, хөдөлмөрийн гэрээний гол болон бусад нөхцлийг танилцуулж, ажилд томилсон эрх бүхий албан тушаалтантай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах ажлыг хүний нөөцийн асуудал хариуцсан албан тушаалтан хариуцан зохион байгуулна.

Шинээр орсон ажилтанд хүний нөөцийн асуудал эрхэлсэн албан тушаалтан байгууллага, түүний бүтэц, зохион байгуулалт; эрхэм зорилго, холбогдох дүрэм, журмыг танилцуулах ажлыг зохион байгуулна.

Огноо

Гарчиг

1

01/14/2019

Ажилд түр томилох тухай

5

01/30/2019

Ажлаас чөлөөлөх тухай

6

02/11/2019

Цалин тогтоох тухай

7

2019/20/13

Цалин тогтоох тухай

8

02/14/2019

Цалин тогтоох тухай

9

02/15/2019

Цалин тогтоох тухай

10

02/15/2019

Гэрээ цуцлах тухай

11

02/15/2019

Т.Зулзаяад чөлөө олгох тухай

12

02/18/2019

Цалин тогтоох тухай

13

02/19/2019

Цалин тогтоох тухай

15

02/19/2019

Цалин тогтоох тухай

16

02/25/2019

М.Мөнхдэмбэрэлд чөлөө олгох тухай

17

02/28/2019

Цалин тогтоох тухай

18

02/28/2019

Гэрээ цуцлах тухай

19

02/28/2019

Ажлаас чөлөөлөх тухай

20

03/01/2019

Цалин тогтоох тухай

21

03/11/2019

Ажилд томилох тухай

22

03/11/2019

Цалин тогтоох тухай

23

03/11/2019

Албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийг ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай

24

03/11/2019

Гэрээг цуцалж, албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэх тухай

25

03/15/2019

Зарим ажил үйлчилгээг гэрээгээр гүйцэтгүүлэх тухай

26

03/18/2019

Хоол, унааны нөхөх зардлыг шинэчлэн тогтоох тухай

27

03/18/2019

Цалин тогтоох тухай

28

03/20/2019

Цалин тогтоох тухай

29

03/21/2019

Ажлаас чөлөөлөх тухай

30

03/21/2019

Цалин тогтоох тухай

31

03/22/2019

Цалин тогтоох тухай

32

03/27/2019

Ажилд томилох тухай

33

03/28/2019

Цалин тогтоох тухай

34

03/28/2019

Цалин тогтоох тухай

35

03/29/2019

Цалин тогтоох тухай

36

04/01/2019

Цалин тогтоох тухай

37

04/01/2019

Цалин тогтоох тухай

38

04/01/2019

Ажлаас чөлөөлөх тухай

39

04/02/2019

Хүүхэд асрах чөлөө олгох тухай

40

04/02/2019

Гэрээг цуцалж, ажилд томилох тухай

41

04/08/2019

Зарим ажил үйлчилгээг гэрээгээр гүйцэтгүүлэх тухай

42

04/08/2019

Зарим ажил үйлчилгээг гэрээгээр гүйцэтгүүлэх тухай

43

04/08/2019

Цалин тогтоох тухай

44

04/12/2019

Цалин тогтоох тухай

45

04/15/2019

Илүү цаг тооцож олгох тухай

46

05/01/2019

Г.Энхбаатартай байгуулсан гэрээг цуцлах тухай

47

05/01/2019

Б.Оюунтай байгуулсан гэрээг цуцлах тухай

48

05/01/2019

Гэрээ цуцлах тухай

49

05/01/2019

Зарим ажил үйлчилгээг гэрээгээр гүйцэтгүүлэх тухай

50

05/01/2019

Зарим ажил үйлчилгээг гэрээгээр гүйцэтгүүлэх тухай

51

05/01/2019

Зарим ажил үйлчилгээг гэрээгээр гүйцэтгүүлэх тухай

52

05/01/2019

Зарим ажил үйлчилгээг гэрээгээр гүйцэтгүүлэх тухай

53

05/01/2019

Зарим ажил үйлчилгээг гэрээгээр гүйцэтгүүлэх тухай

54

05/01/2019

Зарим ажил үйлчилгээг гэрээгээр гүйцэтгүүлэх тухай

55

05/01/2019

Зарим ажил үйлчилгээг гэрээгээр гүйцэтгүүлэх тухай

56

05/01/2019

Зарим ажил үйлчилгээг гэрээгээр гүйцэтгүүлэх тухай

57

05/01/2019

Зарим ажил үйлчилгээг гэрээгээр гүйцэтгүүлэх тухай

58

05/01/2019

Зарим ажил үйлчилгээг гэрээгээр гүйцэтгүүлэх тухай

59

05/01/2019

Зарим ажил үйлчилгээг гэрээгээр гүйцэтгүүлэх тухай

60

05/01/2019

Зарим ажил үйлчилгээг гэрээгээр гүйцэтгүүлэх тухай

61

05/01/2019

Зарим ажил үйлчилгээг гэрээгээр гүйцэтгүүлэх тухай

62

05/01/2019

Зарим ажил үйлчилгээг гэрээгээр гүйцэтгүүлэх тухай

63

05/01/2019

Зарим ажил үйлчилгээг гэрээгээр гүйцэтгүүлэх тухай

64

05/01/2019

Зарим ажил үйлчилгээг гэрээгээр гүйцэтгүүлэх тухай

65

05/01/2019

Зарим ажил үйлчилгээг гэрээгээр гүйцэтгүүлэх тухай

66

05/10/2019

Б.Нямжаргалтай байгуулсан гэрээг цуцлах тухай

67

05/13/2019

Зарим ажил үйлчилгээг гэрээгээр гүйцэтгүүлэх тухай

68

05/13/2019

Цалин тогтоох тухай

69

05/13/2019

Цалин тогтоох тухай

70

05/21/2019

Зарим ажил үйлчилгээг гэрээгээр гүйцэтгүүлэх тухай

71

05/22/2019

Цалин тогтоох тухай

72

05/22/2019

Х.Ариунзаяатай байгуулсан гэрээг цуцлах тухай

73

05/24/2019

Цалин тогтоох тухай

74

05/27/2019

Цалин тогтоох тухай

75

05/27/2019

Цалин тогтоох тухай

76

06/03/2019

Цалин тогтоох тухай

77

06/10/2019

Цалин тогтоох тухай

78

06/10/2019

Ш.Галбадрахын цалинг тогтоох тухай

79

06/14/2019

Н.Уранцэцэгээр зарим ажил үйлчилгээг гэрээгээр гүйцэтгүүлэх тухай

80

06/20/2019

Д.Болдмаагаар зарим ажил үйлчилгээг гэрээгээр гүйцэтгүүлэх тухай

81

06/20/2019

П.Дэлгэрсүрэнтэй байгуулсан гэрээг цуцлах тухай

82

06/24/2019

Л.Дамдинсүрэнгээр зарим ажил үйлчилгээг гэрээгээр гүйцэтгүүлэх тухай

83

06/24/2019

Ц.Уянгаар зарим ажил үйлчилгээг гэрээгээр гүйцэтгүүлэх тухай

84

06/24/2019

Б.Батчимэг, Б.Бямбасүрэн нарын цалинг тогтоох тухай

85

06/24/2019

Ц.Сүмбэрийн цалинг тогтоох тухай

86

07/01/2019

Ц.Уянгатай байгуулсан гэрээг цуцлах тухай

87

07/01/2019

П.Отгонжаргалаар зарим ажил үйлчилгээг гэрээгээр гүйцэтгүүлэх тухай

88

07/01/2019

Т.Энхтуяагийн цалинг тогтоох тухай

89

07/09/2019

Т.Зулзаяаг ажлаас чөлөөлөх тухай

90

07/09/2019

О.Энхмаагаар албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэх тухай

91

07/19/2019

Г.Оюун-Эрдэнэд хүүхэд асрах чөлөө олгох тухай

92

07/19/2019

Албан хаагчдын төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэлд өөрчлөлт оруулах тухай

93

07/19/2019

Д.Ариунтунгалагийн цалинг шинэчлэн тогтоох тухай

94

08/01/2019

Б.Батцэцэгийн цалинг тогтоох тухай

95

08/07/2019

Б.Батчимэгийн хүүхэд асрах чөлөөг дуусгавар болгож, үргэлжлүүлэн ажиллуулах тухай

96

08/08/2019

З.Мөнхзаяатай байгуулсан гэрээг цуцлах тухай

97

08/28/2019

Г.Дэлгэрсайханаар албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэх тухай

98

08/30/2019

Ш.Чимэдсэрчингээр албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэх тухай

99

09/02/2019

Албан хаагчдын цалинг шинэчлэн тогтоох тухай

100

09/02/2019

Б.Даваажаргалын цалинг тогтоох тухай

101

09/24/2019

Илүү цагаар ажилласны нэмэгдэл хөлс олгох тухай

102

10/07/2019

Ц.Шүрээг ажлаас чөлөөлөх тухай

103

10/07/2019

Г.Наранцэцэгтэй байгуулсан гэрээг цуцлах тухай

104

10/07/2019

М.Мөнхдэмбэрэлд чөлөө олгох тухай

105

10/15/2019

Г.Болормаагаар албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэх тухай

106

11/06/2019

Илүү цагаар ажилласны нэмэгдэл хөлс олгох тухай

107

11/07/2019

Ц.Оюун-Эрдэнэтэй байгуулсан гэрээг цуцлах тухай

108

11/07/2019

Ц.Сансармааг гэрээт ажилтнаар томилох тухай

109

12/02/2019

Ш.Чимэдсэрчинг ажлаас чөлөөлөх тухай

110

12/10/2019

Д.Өнөрцэцэгийг гэрээт ажилтнаар томилох тухай

111

12/10/2019

О.Энхмааг ажлаас чөлөөлөх тухай

112

12/10/2019

У.Уранцэцэгтэй байгуулсан гэрээг цуцалж, албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэх тухай

113

12/10/2019

С.Очмаагаар албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэх тухай

114

12/16/2019

Т.Булгантамирт мөнгөн урамшуулал олгох тухай

115

12/16/2019

Ж.Бумчинд мөнгөн урамшуулал олгох тухай

 • Сахилгын шийтгэл Б/299
 • Сахилгын шийтгэл Б/300
 • Сахилгын шийтгэл Б/301
 • Сахилгын шийтгэл Б/303
 • Сахилгын шийтгэл Б/336
 • Сахилгын шийтгэл Б/337
 • Сахилгын шийтгэл Б/338
 • Сахилгын шийтгэл Б/339
 • Сахилгын шийтгэл Б/340
 • Сахилгын шийтгэл Б/341
 • Сахилгын шийтгэл Б/343
 • Сахилгын шийтгэл Б/344
 • Сахилгын шийтгэл Б/453
 • Сахилгын шийтгэл Б/454
 • Сахилгын шийтгэл Б/455
 • Сахилгын шийтгэл Б/456
 • Сахилгын шийтгэл Б/457
 • Сахилгын шийтгэл Б/519
 • Сахилгын шийтгэл Б/520
 • Сахилгын шийтгэл Б/549
 • Сахилгын шийтгэл Б/606
 • Сахилгын шийтгэл Б/648
 • Сахилгын шийтгэл Б/689
 • Сахилгын шийтгэл Б/711
 • Сахилгын шийтгэл Б/373
 • Сахилгын шийтгэл Б/188
 • Сахилгын шийтгэл Б/306
 • Сахилгын шийтгэл Б/305
 • Сахилгын шийтгэл Б/297
 • Сахилгын шийтгэл Б/296
 • Сахилгын шийтгэл Б/268
 • Сахилгын шийтгэл Б/244
 • Сахилгын шийтгэл Б/243
 • Сахилгын шийтгэл Б/242
 • Сахилгын шийтгэл Б/227
 • Сахилгын шийтгэл Б/204
 • Сахилгын шийтгэл Б/118
 • Сахилгын шийтгэл Б/27
 • Сахилгын шийтгэл Б/26
 • Сахилгын шийтгэл Б/25
 • Сахилгын шийтгэл Б/24
 • Сахилгын шийтгэл Б/449
 • Сахилгын шийтгэл Б/437
 • Сахилгын шийтгэл Б/513
 • Сахилгын шийтгэл Б/514
 • Сахилгын шийтгэл Б/557
 • Сахилгын шийтгэл Б/574
 • Сахилгын шийтгэл Б/584
 • Сахилгын шийтгэл Б/597
 • Сахилгын шийтгэл Б/598
 • Сахилгын шийтгэл Б/629
 • Сахилгын шийтгэл Б/647
 • Сахилгын шийтгэл Б/648
 • Сахилгын шийтгэл Б/649
 • Сахилгын шийтгэл Б/734
 • Сахилгын шийтгэл Б/735
 • Сахилгын шийтгэл Б/140 
 • Сахилгын шийтгэл Б/156
 • Сахилгын шийтгэл Б/223
 • Сахилгын шийтгэл Б/240
 • Сахилгын шийтгэл Б/241
 • Сахилгын шийтгэл Б/243
 • Сахилгын шийтгэл Б/244
 • Сахилгын шийтгэл Б/245
 • Сахилгын шийтгэл Б/246
 • Сахилгын шийтгэл Б/247