Хуулийн этгээдийн тухай ойлголт, түүний чиг үүрэг, эрх ба хэлбэр

A- A A+
Хуулийн этгээдийн тухай ойлголт, түүний чиг үүрэг, эрх ба хэлбэр