Шинээр томилогдсон Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагч нарт зориулсан “Танилцах сургалт” зохион байгууллаа.

A- A A+
Шинээр томилогдсон Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний  албан хаагч нарт зориулсан “Танилцах сургалт” зохион байгууллаа.

Нийслэл дэх Улсын бүртгэлийн газраас 2021 оны 04 дүгээр сарын 27-ны  өдөр шинээр томилогдсон төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчдад зориулсан “Танилцах сургалт”  зохион байгууллаа.

Цахим хэлбэрээр зохион байгуулагдсан уг сургалтад тус газарт шинээр болон  сэлгэн ажиллахаар томилогдсон, мөн хүүхэд асрах чөлөөтэй байсан нийт   30 гаруй ажилтан, албан хаагч хамрагдаж , улсын бүртгэлийн хууль тогтоомж, байгууллагын болон газар, хэлтэс, тасгуудын үйл ажиллагаа чиг үүрэг, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээ, түүний хариуцлагын тогтолцоо, авилгаас хэрхэн урьдчилан сэргийлэх, ХАСХОМ-ын бүрдүүлэлтийн системийн практик хэрэглээ зэрэг сэдвүүдээр маш дэлгэрэнгүй мэдээлэл авч, мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүллээ.

Мөн сургагч багш нар ажилтнуудын сонирхсон асуултуудад тухай бүр хариулт өгөв.

д/д

Сэдэв

Сургагч багш

1

Улсын бүртгэлийн эрх зүйн орчин

Харилцагчийн үйлчилгээний хэлтсийн дарга

Н.Пүрэвжаргал

2

Нийслэл дэх Улсын бүртгэлийн газрын бүтэц, чиг үүрэг, танилцуулга

Захиргаа удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтэн Б.Цэдэн

3

Төрийн албан хаагчийн ёсзүй ба Улсын бүртгэлийн байгууллагын үйлчилгээний стандарт

Харилцагчийн үйлчилгээний хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Х.Батгэрэл

4

Авилгаас урьдчилан сэргийлэх болон Төрийн нууцын тухай хуулийн хэрэгжилт

Захиргаа удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтэн Ш.Сарангэрэл

 

                                                                                           Харилцагчийн үйлчилгээний хэлтэс