“Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нь” гарын авлага

A- A A+
“Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нь” гарын авлага

Нийтийн албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхол нь нийтийн ашиг сонирхолтой буюу албан хаагчийн ажил үүргээ тэгш шударгаар, хууль тогтоомжийн дагуу гүйцэтгэх үүрэгтэй нь зөрчилдөх, зөрчилдөж болзошгүй тул энэхүү зөрчлийг зүй зохистойгоор удирдан зохицуулаагүйгээс улмаар авлига үүсэх орон зайг бий болгодог. Албан тушаалаа урвуулан ашиглах боломжийг бууруулж, ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн, үүсч болзошгүй буюу үүсэх нөхцөл байдал бий болсон бол энэ талаар журмын дагуу мэдүүлж, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, шаардлагатай тохиолдолд албан тушаалтанд хариуцлага хүлээлгэх замаар шударга байдлыг тогтоох нь шийдлүүдийн гол зорилго юм. Иймд дээрх хуулийг сурталчлах, нийтийн албан тушаалтнуудад аливаа хууль бус үйлдлээс өөрийгөө хамгаалах мэдлэг олгох зорилгоор энэхүү гарын авлагыг толилуулж байна. Гарын авлагыг Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль болон эдгээр хуулийг даган гарсан дүрэм, журмын хүрээнд боловсруулан ашиг сонирхлын зөрчлийг таних, урьдчилан сэргийлэх, зохицуулахтай холбоотой арга хэрэгсэл, механизмын талаар тодорхой ойлголт өгөхөөс гадна албан тушаалтны сонирхлын зөрчлийн асуудлууд, түүнийг шийдвэрлэж буй гол арга замыг тодорхой өгүүлэх болно.