Ёс зүйн зөвлөлийн мэдээ

A- A A+
Ёс зүйн зөвлөлийн мэдээ

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын албан хаагчид төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээний хэрэгжилтийг хангаж, Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”-ийг мөрдөн ажиллаж байна.

2020 оны 9 дүгээр сарын 28-ны өдрийн А/1365 дугаар тушаалаар Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын “Ёс зүйн зөвлөл”-ийг 7 гишүүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулж, 2020 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/1510 дугаар тушаалаар “Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Ёс зүйн зөвлөлийн ажиллах журам”-ыг баталсан ба Зөвлөлөөс 2021 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлан хэрэгжүүлж байна.

2021 оны 3 дугаар сарын 22-ний өдрийн байдлаар Ёс зүйн зөвлөл нийт 4 удаа хуралдаж, ёс зүйн зөрчлийн тухай 4 мэдээллийг хүлээн авч, шалган шийдвэрлэсэн.

           

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ЁС ЗҮЙН ЗӨВЛӨЛ