Зөрчлийн тухай хуульд заасан торгууль оногдуулсан талаарх мэдээлэл

A- A A+
Зөрчлийн тухай хуульд заасан торгууль оногдуулсан талаарх мэдээлэл

УБЕГ-ын Хяналт шалгалтын газар 2022 оны 5 дугаар сарын байдлаар Зөрчлийн тухай хуулийн 10.20 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг заасны дагуу тамга тэмдэг хадгалах журам зөрчсөн 32  хуулийн этгээдийг 16,000,000 төгрөгөөр, Зөрчлийн тухай хуулийн 15.23 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.1-д заасныг үндэслэн хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд оруулсан өөрчлөлтийг хуульд заасан хугацаанд бүртгүүлээгүй 24 хуулийн этгээдэд торгох шийтгэл оногдуулжээ.  

Зөрчлийн тухай хуулийн 11.7 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт “Хуульд заасан хугацаанд үйл ажиллагааныхаа тайланг холбогдох эрх бүхий байгууллагад гаргаж өгөөгүй бол учруулсан хохирол, нөхөн төлбөрийг гаргуулж хүнийг хорин нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг хоёр зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.” гэж заасны дагуу Төрийн бус байгууллагын үйл ажиллагааны тайланг хуульд заасан хугацаанд ирүүлээгүй 1 хуулийн этгээдэд торгох шийтгэл оногдуулсан байна.,